pdfОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С КООРДИНАТОР ,,ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ’’ ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Една от целите на балансиращите групи е смекчаване на икономическите последици от цените на балансиращата енергия. Чрез  агрегиране на небалансите, когато един или повече от участниците са в различна посока на отклонение, възниква групов ефект, т.е. намаление на общия измерен небаланс на групата спрямо случаите, в които всеки член на групата е сам координатор на балансираща група.
 2. Член на стандартната балансираща група е участник на пазара на електрическа енергия (потребител, производител или търговец), регистриран на пазара на балансираща енергия при Електроенергийния системен оператор, притежаващ статус „активен” и изпълнил условията в тези „Общи принципи за разпределяне на небалансите” за присъединяване към стандартната балансиращата група с координатор „ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ’’ ООД.
 3. Непряк член е член на балансиращата група, който освен че е прехвърлил задължението си за балансиране към координатора на балансиращата група, закупува от този координатор цялото количество електрическа енергия на свободния пазар за нуждите на свой обект.
 4. Пряк член е член на балансиращата група, който е прехвърлил задължението си за балансиране към координатора на балансиращата група, но закупува електрическата енергия от други доставчици на свободния пазар.


II. ПРИНЦИПИ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ

    В случай че броят на участниците в стандартната балансираща група е по-голям от един, се създават условия за групов ефект на балансиране. Ефектът  на групата се разпределя въз основа на следните принципи и при спазване на следните условия:

1. Равнопоставеност на участниците в групата

„ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ’’ ООД  осигурява равен достъп на всички участници в сформираната група , като членовете й имат равни права и задължения. В групата може да вземе участие всеки потребител, който е декларирал писмено своето съгласие за участие и е подписал необходимите за това документи.

2. Прозрачност при осъществяване на балансирането в групата

„ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ’’ ООД в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (издадени от председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 64 от 17.08.2010 г.) обяви основните принципи, въз основа на които ще се балансират участниците в групата. При сключване на договорите с участниците в групата ще се използва една и съща методика при определяне и разпределение на небалансите.

3. Справедливост при разпределяне на небалансите между членовете на групата  

Това се постига чрез отчитане  на индивидуалната точност на прогнозата на всеки участник и неговия принос в общия небаланс на групата.Този принцип стимулира членовете на групата да прогнозират по-точно количеството енергия, а това автоматично ще доведе и до намаляване на небалансите.


III. МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ

Разпределяне на груповия ефект от балансиране между всички участници в групата се осъществява при спазване на  условието  начисленият небаланс на всеки отделен член в групата  да не  надвишава  индивидуалния небаланс , в случай че този член е сам координатор на балансираща група.

С оглед осигуряването на прозрачност и равнопоставеност в процеса на сетълмент „ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ” ООД в качеството си на координатор на стандартна балансираща група извършва следното:

 1. Изчислява небалансите на отделните участници в стандартната балансираща група;
 2. Извършва предварителен сетълмент на седмична основа и окончателен физически и финансов сетълмент на месечна основа;
 3. Определя цена на балансиращата енергия в групата (ЦБЕГ) за енергиен недостиг и енергиен излишък, необходими за взаимно компенсиране на небалансите на участниците в стандартната балансираща група, за всеки период на сетълмент;
 4. Използва цени на балансираща енергия за енергиен недостиг и енергиен излишък за всеки период на сетълмент, определени от електроенергийния системен оператор, за уреждане на нетната позиция на „ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ” ООД пред електроенергийния системен оператор.

„ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ” ООД, в качеството си на координатор на балансираща група, изготвя образци на извлеченията за сетълмент.

Извлеченията  са неразделна част от фактурите за недостиг.

 Извлеченията  съдържат информация за участието в общия небаланс на участника в стандартната балансираща група.

„ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ” ООД определя небалансите на участниците в стандартната балансираща група за всеки период на сетълмент след получаване на валидираните измерени стойности от собствениците на измервателните системи.

„ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ” ООД изготвя отделно за всеки календарен ден, за всеки участник, почасово дневно извлечение за сетълмент на небаланси и определя нетната стойност на дневния сетълмент, до 2 (два) работни дни след получаване на валидираните стойности от собствениците на измервателните системи.

IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Прекратяване участието на член на групата е възможно в следните случаи:

 1. По искане на член на групата;
 2. По искане от страна на Координатора;
 3. По искане на ЕСО, преносното предприятие, разпределителното предприятие или друг компетентен орган за неизпълнени задължения на съответен член на групата, и / или за неспазване на нормативната рамка;
 4. В случай на прекратяване на регистрацията на члена на групата на пазара на балансираща енергия, включително и отстраняването му от ЕСО.
 5. В случаите когато прекратяването е по искане от член на групата, той подава уведомление към координатора за прекратяване на участието му в групата. В уведомлението се посочва датата на оттегляне, която  не може да бъде по-рано от 40 дни след изпращане на уведомлението за прекратяване на участието в групата.