Диспечерски център

Комуникацията на "Загора Енерджи" с всички свои контрагенти се осъществява, чрез Диспечерски център. Той беше създаден през 2006 година при регистрирането на холдинговия потребител "Пресков" № CNH054 за вътрешнохолдинговото мерене и преразпределение енергията на дружествата, присъединени към мрежата на "Пресков" .

Диспечерския център представлява компютърна станция – сървър, който освен задължителния за балансиращия пазар софтуер работи и в система с контролни цифрови електромери и GSM модеми. С тази система копираме модела на свободния пазар за вътрешните ни консуматори, които могат да са и регистрирани търговски участници.

От няколкогодишния ни опит, чрез Диспечерския център сме убедени, че след въвеждането на концепцията за балансиращи групи нетните небаланси за всеки период на сетълмент ще намалят крайната цена на ел. енергията за всички членове на групата.

dispecherski-centar

 Чрез Диспечерския център за всеки клиент могат да се изготвят следните услуги:

  • Търговия с ел.енергия - Диспечерския център е комуникация за осъществяване процедурите при участието на пазара на електрическа енергия.
  • Мониторинг - За всеки клиент от дистанционно свалените данни от контролните електромери се правят товарови диаграми (графични и таблични) за всеки период на сетълмент.

 

klient

 

  • Енергиен мениджмънт - Информацията от товаровите диаграми и анализа им са основа за оперативно технологични програми на клиентите с конкретни цели за енергийна ефективност.